Kayıtlar

Kasım, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Faruk Nafiz Çamlıbel “Çoban Çeşmesi” Şiir İncelemesi

Resim
Çoban Çeşmesi    Deriden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar! Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca, Yol almış hayâtın ufuklarınca; O hızla dağları Ferhad yarınca, Başlamış akmağa çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi! Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu, Kerem’in sazına cevap veren bu Kuruyan gözlere yaş gönderen bu… Sızmazdı toprağa çoban çeşmesi Leylâ gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda; Ateşten kızaran bir gül arar da, Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Ne şâir yaş döker, ne âşık ağlar, Tarihe karıştı eski sevdâlar. Beyhûde seslenir, beyhûde çağlar Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi. Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Nazım biçimi: koşmadır. Nazım birimi: dörtlüktür. Ölçüsü: 6+5 duraklı, 11’li hece ölçüsüdür. Uyak şeması: “abab / cccb / dddb / eeeb / fffb / gggb”

Nef’i “Kaside” Şiir İncelemesi

Resim
Der-Ta’rif-i Şehr-i Edrine bâ-Medh-i Sultân Ahmed Hân Edrine şehri mi bu yâ Gülşen-i Me’vâ mıdır? Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a’lâ mıdır? Beyt-i Ma’mûr-ı felek mi ol fezâda ol sarây Yâ zemîni cennet olmuş Kâ’be-yi ulyâ mıdır? Cûylar mı devr iden tarf-ı çemen-zârın yahûd Mâ’i pervâz ile kat’olmuş yeşil hârâ mıdır? Sebz ü hurrem bir fezâ mı her kenâr-ı cûy-bâr Yâ miyân-ı cûda aks-i künbed-i hadrâ mıdır? Hıfz içün yahûd vücûd-ı pâdişâhı cûylar Pâsbân-ı genç-i devlet olmuş olmuş ejderhâ mıdır? Cenneti görmüş bir âdem var ise gelsün disün Tarhı anın dahı böyle dil-keş ü ra’nâ mıdır? Güllerinde var mı böyle reng ü bûy-ı dil-firîb Yâ nesîm subhı böyle bûstân-pîrâ mıdır? Bir dıraht-ı ser-firâzı var mı bâğ-ı cennetin Yohsa ancak vâ’izin medh itdüği Tûbâ mıdır? Bunda Tûbâdan kalur mı müşg-bîd-i ser-nigûn Yâ gubâr-ı berg-i Tûbâ anda müşg-âsâ mıdır? Habbezâ cây-ı neşât-efzâ ki Rıdvân görse ger Hayretinden dirdi bu cennet midir dünyâ mıdır? Sun’ı Hak yâ Gülşen-i cennetden ifrâz eylemiş Başka bir cây-ı tarab-engîz ü g…

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi