Kayıtlar

Temmuz, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Nâbi “Gazel” İncelemesi

Resim
Gazel Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde Biz hezârân mest-i mağrurun humârın görmüşüz Top-i âh-i inkisâra pâydâr olmaz yine Kişver-i câhın nice sengin-hisârın görmüşüz Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhtır ser-mâyesi Biz bu meydânın nice çâpük-süvârın görmüşüz Bir gün eyler dest-beste pây-gâh-ı cây-gâh Bî-adet mağrur-ı sadr-ı i’tibârın görmüşüz Kâse-i deryüzeye tebdil olur câm-i murad Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâde-hârın görmüşüz                                                          Nâbi Günümüz Türkçesiyle Dünya bahçesinin hemhazanını (sonbahar) hem baharını (ilkbahar) görmüşüz, biz neşenin de hüznün de zamanını görmüşüz (yaşamışız). Çok da mağrur (gururlu) olma ki ikbal (baht açıklığı) meyhanesinde, biz gururdan sarhoş olan binlercesinin sersemlemiş halini de görmüşüz. Kırgınlık beddualarının topu karşısında yıkılıp gider, nice …

Baki “Gazel” İncelemesi

Resim
Gazel Nâm u nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan Düşdi çemende berg-i dıraht i’tibârdan Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecride girdiler Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan Her yâneden ayağına altun akup gelür Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy-bârdan Sahn-ı çemende durma salınsun sabâyıla Âzâdedür nihâl bugün berg ü bârdan Bâkî çemende hayli perîşân imiş varak Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan Bâkî Günümüz Türkçesiyle Bahar mevsiminden ne bir ad ne de bir iz kaldı Bahçede ağaç yaprakları düştü itibardan (gözden düştü) Bahçenin ağaçları tecrit(soyutlanma) hırkasına büründüler Sonbahar rüzgârı, bahçede el (yaprak) aldı çınardan Her yandan ayağına altın (sarı yaprak) akıp gelir. Bağın ağaçları himmet (yardım) umar ırmaktan Bahçenin ortasında durmadan salınsın sabah rüzgârıyla Fidan bu gün yaprak ve meyvelerden arınmıştır. Baki, bahçede hayli perişan imiş yaprak Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan (zamandan) Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiirin nazım birimi: beyittir. Şiirin ölçüsü: aruz ölçüsüdür. Kalıbı: “mef’ûlü / fâilâtü / m…

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi